Aktivni na svim poljima

OSNOVNA ŠKOLA „DUSAN JERKOVIĆ“ IZ UŽICA

OSNOVNA ŠKOLA „DUSAN JERKOVIĆ“ IZ UŽICA

Školska biblioteka je centar kulturne delatnosti škole – kroz realizaciju brojnih izložbi, pesničkih matinea i književnih i muzičkih večeri, raznih priredbi, kvizova, posete muzejima, arhivima, bibliotekama, saradnju sa Učeničkim parlamentom i lokalnom zajednicom. U toku onlajn nastava škola je uspela da se uključi u mnoge projekte a brojne edukativne radionice i vannastavne aktivnosti „pokrivaju“ gotovo sva polja interesovanja učenika

Izgrađena je još pre Prvog svetskog rata, generacija učenika za život predano sprema Užiča osnovna škola koja nosi ime narodnog heroja Dušana Jerkovića. Smeštena je u samom „srcu“ grada kroz koji mirno teče Đetinja, na čijim obalama leži pet osnovnih škola.

Ova ugledna obrazovno-vaspitna ustanova ostvaruje funkciju obrazovanja i vaspitavanja, kao i prihvat dece predeškolskog uzrasta, sa kojom realizuje pripremni predškolski program, a u okviru ustanove funcioniše i produženi boravak za đake prvog razreda.

-Spisak aktivnosti kojima naša škola može da se ponosi je dug. Ostvarujemo osnovne preduslove za proces celoživotnog učienja obezbeđujemo pun razvoj dece, u skladu sa potrebama i interesovanjima u procesu sticanja znanja, veština i stavova. Škola učenicima omogućava razvoj stvaralaštva, ključnih kompetencija, zdravih stilova života, ukazuje na značaj održivog razvoja, promoviše toleranciju i uvažava različitosti. U planiranju i programiranju rada, pored propisanog nastavnog plana i programa, polazi uvek od potrebe učenika shodno njihovim sposobnostima i interesovanjima – objašnjava direktorka škole Mirjana Maksimović i dodaje da 1077 učenika pored obaveznih nastavnih predmeta ima mogućnost i da bira čime želi da se bavi kroz izbornu nastavu, slobodne i fakultativne aktivnosti.


LIČNA KARTA

Zgrada u kojoj se danas nalazi škola „Dušan Jerković“ dovršena je 1920. godine i korišćena je kao pomoćna zgrada osnovne škole u Užicu. Tako je bilo sve do 1925. godine kada njen sprat počinju da koriste odeljenja Učiteljske škole. U prizemlju ostaju odeljenja osnovne škole, a prostor je služio kao vežbaonica Učiteljske škole. Reorganizacijom osnovne nastave, formiranjem osmogodišnjih škola, dolazi do značanih promena u osnovnom obrazovanju u Užicu.

Savet za prosvetu 5. avgusta 1955. godine postavlja nastavni kadar koji će raditi u školi koja ima 690 učenika, a 14. oktobra iste godine u školi je počelo sa radom i zabavište. Tako je otpočeo redovan školski život i rad koji u kontinuitetu traje decenijama. Godine 1972 uvedena je u potpunosti kabinetska nastava a 1984. dograđen je još jedan sprat i dobijena su tri kabineta, tri učionice i nov, savremeni sportski poligon. Fiskulturna sala kompletno je adaptirana 1977. godine, a dve godine kasnije opremljen je i kabinet infirmatike. Početak 21. veka obeležen je darom Norveške vlade – novim likovnim ateljeom.


U tekućoj školskoj godini u „Jerković“ je upisano 40 odeljenja učenika od prvog do osmog razreda i tri grupe pripremnog predškolskog programa. Uvažavajući potrebe sredine, od 2016. godine, uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u školi se produženi boravak organizuje u dve grupe.

Školska biblioteka izdvaja se mnoštvom aktivnosti realizovanih sa učenicima i nastavnicima, za šta su bibliotekarke škole nagrađene i nagradom „Mina Karađžić“ za najboljeg školskog bibliotekara (Mirjana Radovanović Pejović bila je lauerat 2016, a Ana Duković 2020 godine).

Na Konkursu za primere uspešnih vannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama i vaspitnih aktivnosti u domovima učenika u Srbiji, Zavoda za unapređivanje zavoda i vaspitavanja (ZUOV), prihvaćeno je svih pet vannastavnih aktivnosti kojima su bibliotekarke prijavile školu, a svi njihovi radovi uvršćeni su u Bazu primera uspešnih vannastavnih aktivnosti na sajtu ZUOV-a. To su : Klub ljubitelja poezije, Novogodišnji maskembal „Na krilima mašte – glavni junak jedne knjige“, „Šekspir – savremenik i sagovornik svih epoha“, Menjamo zaposlene – akcija Učeničkog parlamenta, Muzičko veče Učeničkog parlamenta.

Bibliotekarke Mirjana i Ana jedine iz Srbije učestvovale su u Svetskom kongresu školske knjižnjičara koji je održan u Dubrovniku, u Hrvatskoj, 2019. godine. Njihov stručni autorski rad prihvatila je internacionalna komisija Međunarodnog udruženja školskih bibliotekara (IASL), a imale su i zapaženo izlaganje kojim su predstavile rad školskih bibliotekara u Srbiji.

-Školska biblioteka je nosilac kulturne delatnosti naše škole kroz realizaciju mnogobrojnih izložbi, pesničkih matinea i književnih i muzičkih večeri, kroz razne priredbe, kvizove, posete muzejima, arhivama, bibliotekama, saradnju sa Učeničkim parlamentom i lokalnom zajednicom. Na taj način učenici se ohrabruju da ispolje svoje umetničke potencijale, steknu nova znanja i veštine. I u uslovima izviđenja nastave na daljinu, 2020. godine, školske bibliotekarke su bile aktivne i predstavile su virtuelnom izložbom „Gledamo srcem“ na Konkursu za izbor najboljih primera nastave na daljinu „Magija je u rukama nastavnika“. Organizovale su takođe, i onlajn obeležavanje 120 godina od rođenja Antona de Sent Egziperija – istakla je direktorka Mirjana Maksimović i dodala da je protekle godine njihova radionica „Biblioteka i bibliotečka građa“ uvršćena u Zbornik primera dobre prakse povodom održavanja XXXV Sabora učitelja Srbije „Unapređivanje nastavne prakse kroz razmenu profesionalnih iskustava“.

Učenici ove užičke škole uče engleski jezik od prvog razreda, a francuski od petog. Stručno veće nastavnika stranih jezika i školski bibliotekari na razne načine, već deceniju unazad, tradicionalno na različite načine obeležavaju Evropski dan jezika. Tako su prošle godine postavili izložbu učeničkih radova „Evropski dan jezika – poslovice, brzalice, zagonetke“, a zatim su, kroz uglednu aktivnost, vežbali njihov izgovor na srpskom, engleskom i francuskom jeziku.

-Aktivnosti svake godine beleže u Kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika, a ove su dobili i zahvalnice za učešće što ih je posebno obradovalo – ponosno ističe direktorka.

Tokom epindemije koronavirusa škola se suočila sa mnogim poteškoćama u realizaciji nastave koje je u hodu savladavala. Nastavnici su, u tu svrhu, samostalno formirali Gugl učionice ili koristili Vajber grupe.

-Nismo imali jedinstvenu platformu preko koje bi bila realizovana nastava. Bilo je dosta poteškoća zbog toga što nije postojala interakcija sa učenicima pa ni mogućnost da im se pojasni gradivo. Oni su slali zadatke, uočeno je da ih nisu svi radili samostalno, da su imali pomoć članova porodice ili su preuzimali zadatke drugih učenika zbog čega je bilo mnogo nedoumnica u vezi sa ocenjivanjem – objašnjava pomoćnik direktora škole Milan Gojgić.

Nastava je, za vreme epidemije, u dva navrata realizovana onlajn a najveći deo školske godine učenici su išli po grupama u školu, svaki drugi dan. Podrška đacima koji nisu dolazili u školu pružana je preko Googl-ove platforme G Suite, preko koje su formirane Google učionice za svako odeljenje u školi. Onlajn nastava je realizovana na gotovo svim časovima preko Google Mita, u direktnoj interakciji sa učenicima, a samo na malom broju časova putem postavljanja materijala u Google učionice. Nastavnici su koristili sopstvene resurse (uređaje, internet), a imali su mogućnost da nastavu realizuju iz škole.

Najveći problemi javljali su se zbog činjenice da predavanje gradiva uživo ne može da zameni nastavu na daljinu, jer nastavnici na taj način ne mogu potpuno da prate rad učenika i da ih usmeravaju.

-Takođe, velike poteškoće su postojale kod ocenjivanja, pošto učenici nikad nisu imali tehničke mogućnosti (mikrofon, kamera i sl.) da se uključe u Gugl Mit, pa je jedina mogućnost bila da postavljaju urađene zadatke u Gugl učionicu, Pružanje dodatne podrške đacima koji rade uz primenu mera individualizacije ili po IOP-u u periodu nastave na daljinu bilo je veoma otežano. Podrška je uglavnom pružena putem štampanja materijala, postavljanja prilagođenih materijala u Googl učionicama i uključivanjem roditelja – objašnjava Gojgić

Nastavnici, učenici, roditelji ističu da je redovna nastava u školi najbolji, nezamenjivi vid prenošenja znanja đacima interakcije i praćenja rada učenika u učionici, pružanje pravovremene podrške, objektivno ocenjivanje – najveće su prednosti redovne nastave u odnosu na nastavu na daljinu. Prednost onlajn nastave jedino vide u tome što je održan kontinuitet – nastava nije prekinuta – i što su kod učenika i nastavnika razvijene digitalne kompentencije.

I pored otežanih okolnosti tokom epidemije korona virusa, škola je uspela da se uključi u mnoge projekte i da ih uspešno realizuje.

Jedan od njih – „Deca recikliraju“ – realizovan je u okviru projekta „Zeleni inkubator“, a sprovode ga Mladi istraživači Srbije, Beogradska otvorena škola i Inženjeri zaštite životne sredine, uz finansijksu podršku Evropske unije.

-Cilj projekta je razvijanje svesti kod mladih o značaju reciklaže i čuvanju životne sredine. Aktivnosti koje su učenici realizovali su: Akcija prikupljanja reciklažnog materijala u školskom dvorištu, radionica sa članovima ekološke sekcije, radionice koje realizuju vršnjački edukatori, prezentovanje i širenje aktivnosti na lokalnom nivou (u ostalim osnovnim školama), poseta Regionalnoj deponiji Duboko. Ovim projektom obezbeđeni su za školu projektor, laptop, roll-up banner, ručna presa za limenke. Takođe, obezbeđen je i prevoz za posetu deponiji Duboko za članove Ekološke sekcije, urađene su majce, privesci i eko-cegeri koji promovišu naše aktivnosti – objašnjava pomoćnik direktora.


UKLJUČI SVETLO DA TE BOLJE ČUJEM

Tara Sretković učenica VI-2 odeljenja formirala je sa svojim drugaricama tim „Uključi svetlo da te bolčje čujem“ čiji su članovi vežbali znakovni jezik, sa ciljem da se uklone barijere u komunokaciji. Podršku im je pružala logoped Marija Vidić, a u okviru projekta je održano nekoliko radionica koje su za cilj imale ravijanje tolerancije prema osobama koje imaju oštećenje sluha, prihvatanje i poštovanje različitosti, kao i ravnopravno uključivanje osoba sa oštećenjem sluha u sve aktivnosti i sfere života.


U organizaciji Naučnog kluba Regionalnog centra za profesionalni razvoj u obrazovaju Užice realizovano je radionica u okviru projekta „Predvidi- pokrenu – prikaži“, koji je podržao Centar za promociju nauke. Projekat je namenjen promociji i popularizaciji nauke i podizanju naučne pismenosti učenika, a njegova osnovna ideja podrazumeva obučavanje učenika za rešavanje atrativnih matematičkih zadataka i izviđenje fizičkih eksperimenata, uz javni nastup pred vršnjacima. Radionica je realizovana sa petim razredom, na času informatike i računarstva, a obuhvatila je atraktivne oglede iz fizike, dramske aktivnosti, odnosno specifične vežbe prezentacije naučenog, kojima se podstiče kvalitet učenja, kreativno i kritičko promišljanje, jače samopouzdanje i povećava koncentraciju.

Učenici V-5 razreda izvodili su matematiči trikove i oglede sa grupom vršnjaka iz odeljenja V-3, a zajedno su svi učenici izvodili fizičke eksperimente i na osnovu njih donosili zaključke o delovanju magnetnog, gravitacionog polja i uslovima ravnoteže tela.

-Naša škola je jedan od autora i realizatora e -Twinning projekta „Život velikih naučnika kao moralni obrazac koji sledimo“, zajedno sa OŠ „Bogoslav Janković“ iz Kremana i OŠ“Aleksa Dejović“ iz Sevojna. Prva aktivnost projekta organizovana je onlajn. Učenici su se odlično snašli u istraživačkim zadacima koristeći različite veb alate i predstavili se pred drugarima iz drugih škola – istakao Gojgić. Jelena Komarica

Objavljeno: 31. 3. 2022.

Izvor: PROSVETNI PREGLED – Van rubrike

Autor: Jelena Komarica