Zapošljavanjem osoba sa invaliditetom pod opštim uslovima smatra se zapošljavanje kod poslodavca bez prilagođavanja poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta.

Pod prilagođavanjem poslova podrazumeva se adaptiranje radnog procesa i radnih zadataka, a pod prilagođavanjem radnog mesta podrazumeva se njegovo tehničko i tehnološko opremanje u skladu sa mogućnostima i potrebama osobe sa invaliditetom.

Zapošljavanje pod opštim uslovima vrši se kod osoba sa invaliditetom čija je radna sposobnost procenjena 1. stepenom prema rešenju o proceni radne sposobnosti, koje donosi Nacionalna Služba za zapošljavanje na osnovu nalaza, mišljenja i ocene komisije organa veštačenja Republičkog fonda.

Istražite više informacija o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na veb-sajtu fmi.rs

#PosaoPoMeri – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju #tvojFMI @caritas_srbije @fondacijadivac @cil.srbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

*Izvor: Prava osoba sa invaliditetom pravaosi.rs

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/