Lokalni akcioni plan osnov za prioritete

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su od javnog interesa za Požarevac u ovoj oblasti, pod uslovom
da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada, kao i opštinske ili međuopštinske organizacije.

 

Grad će izdvojiti 2,45 miliona dinara za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su od javnog interesa za Požarevac u ovoj oblasti, pod uslovom
da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada, kao i opštinske ili međuopštinske organizacije.

Požarevac –  Na osnovu trajnog opredeljenja lokalne samouprave grada Požarevca, za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom od 2015. – 2020. godine obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.450.000 dinara.

Opšti cilj konkursa jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do pozicije ravnopravnih koji uživaju sva prava i odgovornosti na teritoriji Grada Požarevca i koji su u skladu sa Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Osnove plana su poboljšati položaj OSI u Gradu Požarevcu, uključiti OSI u sve oblasti društvenog života, zaštita prava OSI, obezbediti socijalne, zdravstvene i druge usluge osobama sa invaliditetom, osigurati pristup njihovom životnom okruženju i senzibilisati društvo za probleme sa kojima se ovakve osobe suočavaju u lokalnoj zajednici.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije. Predlog projekta podnosi se na datom obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa. Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015. – 2020. godine.

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i Grada Požarevca u realizaciji LAP-a. Svi zainteresovani koji žele da se prijave na konkurs treba da podnesu sledeća dokumenta:

Obavezna dokumenta – popunjen formular predloga projekta i budžet, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom udruženja, biografije predloženih članova projektnog tima, kopija uverenja da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR i kopija statuta podnosioca prijave.

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su problemi kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice, ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;

Projekti treba da odgovore i na zahtev kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti, da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom, aktivnosti i plan rada – da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviljenih programom rada.

Pored toga mora da odgovori na pitanja da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu, koji su očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika, budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući), da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova, kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati. Neophodne su i inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi, održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta grada, i na koji način, izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Grada Požarevca u 2016. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.

Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta Grada Požarevca daće prednost prilikom izbora programa odnosno projekta.

Z. V.

Odluku donosi Gradsko veće

Komisija za izbor programa razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće
predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog
plana za unapre|enje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015. – 2020 u 2017. godini.
Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za izbor projekata u roku od
8 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru odlučuje Komisija. Odluku o izboru programa donosi
Gradsko veće Grada Požarevca, koja će biti objavljena na internet stranici Grada Požarevca. Gradonačelnik
Požarevca zaključuje potom ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Objavljeno: 28. 07. 2017.

Izvor: www.danas.rs

Autor: Z. V.

O tome i na:

– Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015 -2020. u 2017. godini – www.urbancityradio.org