Povlastice za uvoz automobila za osobe sa invaliditetom

POTROŠAČ PITA

Da li osobe sa invaliditetom mogu i dalje da uvezu automobila bez plaćanja dažbina? Da li kao invalid imam pravo na povraćaj PDV-a plaćenog prilikom uvoza automobila i da li sam oslobođen plaćanja dažbina za automobil napravljen specijalno po mojim potrebama. Odgovore na ova pitanja smo potražili u Upravi carina na čijem sajtu su do detalja objašnjene procedure i sve olakšice koje osobe sa invaliditetom imaju prilikom uvoza vozila.

Osobe sa invaliditetom mogu uvoziti motorna vozila za svoje potrebe uz oslobađanja od plaćanja carinskih dažbina, u skladu sa važećim Sporazumom o slobodnoj trgovini između Srbije i EU. U tom slučaju je pored ostale dokumentacije, potrebno da uvoznik priloži i dokaz da je automobil proizveden u nekoj od zemalja članica EU – sertifikat EUR 1, ili izjavu na fakturi, ukoliko je reč o vozilu čija vrednost ne prelazi 6.000 evra. Ukoliko su svi propisani uslovi ispunjeni, carinski organ odobrava uvoz vozila uz primenu povllašćene carinske stope. Porez na dodatnu vrednost (PDV) plaća se po stopi od 20 odsto.

O ispunjenosti uslova za povraćaj plaćenog PDV-a na osnovu podnete odgovarajuće dokumentacije odlučuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Inače, prema važećim propisima, osobe sa invaliditetom oslobođene su plaćanja carine, na specifičnu opremu, putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica. Osobe sa invaliditetom, kao i njihove organizacije mogu uvoziti uz osloba]anja od carine i uređaje, instrumente i njihove rezervne delove, kao i potrošni materijal, koji je posebno izrađen i namenjen za njih. Kako bi ostvarili pravo na ovu povlasticu carinskim službenicima se podnosi dokumentacija koja sadrži izjavi korisnika povlastice da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice. Neophodna je i potvrda medicinske ili druge nadležne ustanove, odnosno lekara ispecijaliste, da se oprema uvozi za ličnu ili upotrebu neke organizacije. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciju o oslobađanju od plaćanja carine. I u ovim slučajevima plaća se PDV po stopi od 20 odsto.

Objavljeno: 14. 7. 2021.

Izvor: POLITIKA – Potrošač