Yukom: Nedopustiv plan

Ova najava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je nedopustiva i u apsolutnoj suprotnosti sa osnovnim garancijama ljudskih prava.

Ova najava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je nedopustiva i u apsolutnoj suprotnosti sa osnovnim garancijama ljudskih prava.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) saopštili su 28. januara da je najava dugoročnog plana Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da se ustanove socijalne zaštite osnaže samoodrživošću, nedopustiva i suprotna osnovnim garancijama ljudskih prava.

Ministar Aleksandar Vulin izjavio je, prilikom donacije ustanovi „Male pčelice“, da je dugoročni plan Ministarstva da se ustanove ovog tipa učine ekonomski samoodrživim, putem „radne aktivacije“ rezidenata.

Ova najava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je nedopustiva i u apsolutnoj suprotnosti sa osnovnim garancijama ljudskih prava, navode te dve organizacije.

Preporuke i izveštaji nezavisnih tela jednoglasno prepoznaju proces deinstitucionalizacije kao jedan od prioriteta kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Model života u uslovima rezidencijalnog tipa mora zameniti uključivanje osoba sa invaliditetom u život u zajednici, a alokacija sredstava u „totalne“ rezidencijalne ustanove, te njihovo osnaživanje bilo koje vrste, predstavljaju korak koji je suprotan već usvojenim strateškim ciljevima i standardima integracije osoba sa invaliditetom, navode te dve organizacije.

„Radna aktivacija“ rezidenata složen je proces koji ne treba da se odvija u institucionalnim uslovima ustanova socijalne zaštite jer je mogućnost zloupotrebe korisnika i njihovog rada i volje veoma visoka, i treba da bude predmet socijalne podrške i transformacije u uslovima života u zajednici, ukazuje YUKOM i MDRI-S.

Pozivamo nadležno ministarstvo da preispita najavu daljeg osnaživanja rezidencijalnih institucija i da preduzme korake ka daljoj i progresivnoj deinstitucionalizaciji korisnika tih ustanova uz puno poštovanje strateških dokumenata, preporuka domaćih i međunarodnih tela i standarda ljudskih prava koji obavezuju Srbiju, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.akter.co.rs

Izvor: FoNet