14.12.13. Obaveštenje za korisnike dozvola za besplatan prolazak auto-putevima Srbije (invalidna lica)

JP „Putevi Srbije” obaveštava sve korisnike koji su na osnovu Zakona o javnim putevima, član 23 i 24. oslobođeni plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva, sledeće: Od 01.01.2014. godine, dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije će se izdavati po novoj proceduri i iste će imati trajni period važenja.

JP „Putevi Srbije” obaveštava sve korisnike koji su na osnovu Zakona o javnim putevima, član 23 i 24. oslobođeni plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva, sledeće:

Od 01.01.2014. godine,  dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije će se izdavati po novoj proceduri i iste će imati trajni period važenja.

Dozvole izdate u 2013. godini, će važiti do 28.02.2014. godine.

Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE“.

Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće:

1.  Kopija Rešenja izdatog od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, (za punoletna lica) ili kopija  Rešenja  izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad (za maloletna lica) u kojima je procentualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u Sudu ili Opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja,

2.  Kopija saobraćajne dozvole (obe strane),

3.  Kopija lične karte invalidnog lica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica,

4.  Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450h530 u elektronskoj formi na CD-u.

5.  Kontakt telefon ili e-mail adresa podnosioca zahzeva.
Potrebna dokumenta sa naznakom za Sektor za naplatu putarine, Odsek za kontakte sa korisnicima puta treba slati na sledeću adresu:

•  JP ”Putevi Srbije”, Bulevar Kralja Aleksandra 282, 11000 Beograd.

ili doneti lično na adresu:

•  JP ”Putevi Srbije”, Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica).

Оставите одговор