Usluge personalne asistencije predstavljaju pružanje odgovarajuce individualne praktične podrške, koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Personalni asistent ima završenu osnovnu obuku po akreditovanom programu obuke za pružanje usluge personalne asistencije, a dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tudu negu i podršku i imaju sposobnost za samostalno donošenje odluka.

Otkrijte još korisnih informacija i načina kako da omogućite svojim zaposlenima

#PosaoPoMeri na veb-sajtu fmi.rs

Izvor: “Analiza politika i preporuke za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada“ Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Forum mladih sa invaliditetom”, 2023.

“POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju Forum mladih sa invaliditetom @caritas_srbije Fondacija Ana i Vlade Divac @cil.srbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.rs/cil.srbija/