Алексеј Радукић и Андреј Радуловић, нове наде српског парастоног тениса

Алек­сеј Ра­ду­кић и Ан­дреј Ра­ду­ло­вић но­ве су на­де срп­ског сто­ног те­ни­са за осо­бе са ин­ва­ли­ди­те­том…

Фото: Г. Маленовић/Алек­сеј Ра­ду­кић и Ан­дреј Ра­ду­ло­вић

Алек­сеј Ра­ду­кић и Ан­дреј Ра­ду­ло­вић но­ве су на­де срп­ског сто­ног те­ни­са за осо­бе са ин­ва­ли­ди­те­том. Њих дво­ји­ца су пр­ви пут на при­пре­ма­ма ре­пре­зен­та­ци­је у Ли­ња­ну. Алек­сеј Ра­ду­кић, ко­ји се так­ми­чи у ка­те­го­ри­ји сто­је­ћих, дру­ги пут је у Ли­ња­ну, по­што је у мар­ту ов­де уче­ство­вао на Свет­ском ку­пу.

– Ово су при­пре­ме за Европ­ско пр­вен­ство ко­је ће се одр­жа­ти у сеп­тем­бру у Ше­фил­ду у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји. Про­ти­чу од­лич­но, има­мо до­бре спа­ринг парт­не­ре у ита­ли­јан­ској ре­пре­зен­та­ци­ји, та­ко да сам за­до­во­љан – ка­же Ра­ду­кић.

Он оче­ку­је да се у Ше­фил­ду по­ка­же у нај­бо­љем све­тлу. У ре­пре­зен­та­ци­ју је ушао пре две, три го­ди­не.

– Да­ћу све од се­бе и тру­ди­ћу се да се што бо­ље при­пре­мим, а ако све бу­де у ре­ду на­дам се и не­ком од­лич­ју.

Алек­сеј је по­чео да тре­ни­ра у Ба­ња­лу­ци, а јед­но вре­ме је упо­ре­до тре­ни­рао у род­ном гра­ду и у Но­вом Са­ду.

– У Но­ви Сад сам се пре­се­лио пре пет го­ди­на и са­да тре­ни­рам у Спи­ну. Пре то­га сам тре­ни­рао у Твр­ђа­ви – ис­та­као је два­дест­дво­го­ди­шњи Ра­ду­кић.

Ан­дреј Ра­ду­ло­вић је по­чео да тре­ни­ра пре три го­ди­не у род­ном Ни­шу и члан је На­и­са.

Так­ми­чи се у ко­ли­ци­ма у кла­си Т4. Вр­ло бр­зо је от­кри­вен ње­гов та­ле­нат, а са­да је за­пао за око и ре­пре­зен­та­тив­ним тре­не­ри­ма.

– Пре два ме­се­ца на тур­ни­ру у Под­го­ри­ци сам до­био на­ци­о­нал­ну ка­те­го­ри­ју. Ве­о­ма сам за­до­во­љан ка­ко сам се сна­шао на том пр­вом ме­ђу­на­род­ном так­ми­че­њу. Играо сам са вр­хун­ским свет­ским игра­чи­ма, али сам дао сам све од се­бе. Пр­ви пут сам са ре­пре­зен­та­ци­јом на при­пре­ма­ма, ово је за ме­не ве­ли­ко ис­ку­ство. Рад са ис­ку­сним игра­чи­ма ве­о­ма је ко­ри­стан за нас мла­де. Су­срео сам се са дру­гим сти­ло­ви­ма игре, дру­гим „ма­те­ри­ја­ли­ма“, то ми ве­о­ма зна­чи – ка­зао је де­вет­на­е­сто­го­ди­шњи Ра­ду­ло­вић.

Алек­се­ју Ра­ду­ки­ћу је ве­ли­ка же­ља да се пла­си­ра на Па­ра­о­лим­пиј­ске игре.

– То је нај­ве­ћа спорт­ска смо­тра и сан сва­ког спор­ти­сте је да уче­ству­је на Игра­ма. Уз ве­ли­ки рад и труд мо­жда ка­сни­је на­пра­вим и не­ки ре­зул­тат – за­кљу­чио је Алек­сеј.

Ан­дреј Ра­ду­ло­вић оче­ку­је у бу­дућ­но­сти да пру­жи мак­си­мум, па ве­ру­је и да ће ре­зул­та­ти до­ћи.

– Ка­да даш све од се­бе труд мо­ра да ти се ис­пла­ти. Та­ко да у бу­дућ­но­сти оче­ку­јем не­ки ве­ћи успех – за­кљу­чио је Ра­ду­ло­вић.

Г. Ма­ле­но­вић

Oбјављено: 1. 7. 2023.

Извор: www.dnevnik.rs

Аутор: Г. Маленовић