Bor dobio mobilnu i web aplikaciju za osobe sa invaliditetom

U Boru smo pokrenuli mobilnu i web aplikaciju za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.

Strukovno udruženje za saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” (www.sigurnestaze.com) iz Bora pokrenulo je mobilnu i web aplikaciju “Pristupačnost – Bor” (http://pristupacnostbor.com/) za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora.

Upustvo za korišćenje aplikacije: https://www.youtube.com/watch?v=TNJTADjCpew&ab_channel=sigurnestaze

Mobilna i web aplikacija omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost osobama sa invaliditetom i svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Više o rezultatima istraživanja o pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastructure za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/vesti/98/pristupacnost-saobracajne-i-urbanisticke-infrastrukture-za-osobe-sa-invaliditetom-u-boru.html

Iz Sigurnih staza poručuju „Da se na ovaj način omogućuje osobama sa invaliditetom da aktivno i direktno učestvuju u urbanističkom uređenju grada i da njihov glas i probleme čuju donosioci odluka u GU Bor, dok donosioce odluka (GU Bor, Odeljenje za urbanizam GU Bor, Upravljač puta na teritoriji grada Bora, Odeljenje za inspekcijske poslove GU Bor, PU Bor, Savet za bezbednost saobraćaja grada Bora itd.) obavezuje da odgovore na postojeće probleme i omoguće pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture osobama sa invaliditetom“.

Zahvaljujući crowd-sourcing komponenti naše aplikacije, geografski informacioni sistemi mogu efikasno da posluže kao nedvosmisleno sredstvo komunikacije između svih aktera u sferi saobraćajnog i urbanističkog projektovanja, kao i u dvosmernoj komunikaciji struke i „politike“, uz aktivno uključenje građana” naglašava Jović, dipl. prostorni planer i član projektnog tima.

Iz Udruženja su naglasili da Donosioci odluka iz Gradske uprave u Boru nisu podržali ovaj projekat i da nemaju ni svest ni sluh za probleme koje imaju naši sugrađani sa vidljivim i nevidljivim invaliditetom“.

 “Zahvaljujući GIS-u (geografski informacioni sistemi) razvili smo savremenu metodologiju prikupljanja i obrade podataka na osnovu koje smo vršili različite analize svih prikupljenih prostornih i atributativnih setova podataka,  konverziju u formate neophodne za web i mobilni prikaz, dizajniranje, kao i izradu web interaktivne mape. Takođe, smo radili rekognosciranje, snimanje, prikupljanje i konverziju svih dobijenih setova podataka sa terena u digitalni oblik, pogodan za dalju obradu i analizu u GIS softveru. Drugim rečima, GIS nam omogućava upravljanje i uređenje prostora koji se fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i potrebama koje imaju krajnji korisnici” dodaje Velić, menadžer projekta.

Više o problemima osoba sa invaliditetom u saobraćaju pročitajte na narednom linku https://www.sigurnestaze.com/web/blog/34/saobracaj-osobe-sa-invaliditetom.html

Predviđena crowd-sourcing (prikupljanje podataka od strane građana) komponenta ove jedinstvene aplikacije je zamišljena sa osnovnim ciljem dodavanja fotografija od strane građana za već postojeće elemente koji se nalaze na web mapi grada (zgrade i objekti od javnog značaja, škole, bolnice, domovi zdravlja, gradske institucije, elemente saobraćajne infrastrukture itd.), kako bi se sa njih prikupili nedostajući podaci o kvalitetu, odnosno o upotrebnoj vrednosti samih elemenata (nepostojanje rampi na zgradama koje omogućajavu pristupačnost osobama sa invaliditetom, visoko podignuti ivičnjaci, ne postojanje mesta za parkiranje itd.).

Velić je dodao da “GIS kao informaciona tehnologija se kod nas u saobraćajnom i urbanističkom planiranju ne koristi u meri u kojoj bi trebala i često je to korišćenje neadekvatno i na amaterskom nivou. Najveći razlog tome je što donosioci odluka i ljudi iz struke ne vide i ne prepoznaju značaj i ulogu tehnološkog razvoja i što se genaralno kod nas ne ulaže u nauku i razvoj naučne misli. Donosioci odluka u GU Bor su primer ove moje tvrdnje”.

Ovo je svakako jako dug put koji počinje snagom argumenata, kojom možemo da se trudimo da ukažemo na potrebe promene svesti građana, nadležnih i struke kako bi se odgovorilo na probleme koje imaju osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora” dodaje Jović.

Iz udruženja pozivaju građane Bora da preko mobilne i web aplikacije “Pristupačnost – Bor” (http://pristupacnostbor.com/) prijavljuju probleme koji se tiču pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastructure kako bi se uticalo na donosioce odluka da obrate pažnju na naše sugrađane sa vidljivim i nevidljivim invaliditetom.

Projekat je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije (tragfondacija.org).

Gordana Miletić Svirčev

Prijavi OSI problem u Boru (upustvo)

Izvor: Игор Велић <igorvelic86@gmail.com>