Bolovanje na prinudnom odmoru, posao za osobu sa invaliditetom

VI PITATE, SINDIKAT ODGOVARA

www.all-free-download.com

Na različita pitanja iz oblasti radnopravne zaštite i radnog zakonodavstva čitaoce „Politike“ odgovaraju eksperti i dugogodišnji pravnici sa položenim pravosudnim ispitom iz Saveza samostalnih sindikata Beograda. Svoja pitanja možete da pošaljete na e-mail adresu sindikata – pitajsindikat@sindikat-beograd.rs – koji će u najkraćem roku našem listu proslediti odgovor. Svakog utorka na stranici našeg lista biće objavljenja dva tri pitanja sa odgovorima.

Poslodavac je određeni broj radnika, među kojima sam i ja, poslana na prinudni odmor pošto je zbog epidemije virusa korona došlo do poremećaja u redovnom poslovanju. Da li je dužan da mi, u slučaju da otvorim bolovanje, isplaćuje 65 odsto zarade, jer je to svakako više nego što primam dok se nađem na plaćenom odsustvu?

ODGOVOR: Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60 odsto prosečne zarade u predhodna 3 meseca, s tim da tako obračunata zarada ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, za vreme prekida rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini. Zaposleni ne može istovremeno biti odsutan sa rada po dva različita osnova. Tako, u slučaju da zaposleni za vreme trajanja plaćenog odsustva zbog privremenog prestanka potrebe za njegovim radom ( takozvanog prinudnog odmora) otvori bolovanje, on neće imati pravo na naknadu zarade u skladu sa propisima koji regulišu privremenu sprečenost za rad usled bolesti, jer dok se nalazi na plaćenom odsustvu nije obavezan da radi. Naravno, u slučaju prestanka plaćenog odsustva, ako je zaposleni i dalje privrameno sprečen za rad, tada ima pravo na tu naknadu, ali od dana je zbog bolesti bio sprečen da se javi na posao.

Bila sam dugo na bolovanju, spremam dokumentaciju da mi se utvrdi radna sposobnost, intersuje me ko se smatra osobom sa invaliditetom? Da li poslodavac može da mi da otkaz ako se to utvrdi?

ODGOVOR: Status osobe sa invaliditetom imaju ratni i vojni invalid, mirnodobski vojni invalid, civilni invalid rata, lice kome je izvršena kategorizacija i drugo lice kome je utrđena invalidnost u skladu sa zakonom, lice kome je u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju utvrđena kategorizacija invalidnosti odnosno preostala radna sposobnost, kao i lice kome se u skladu sa zakonom proceni radna sposobnost saglasna u kojoj ima mogućnost zaposlenja ili odrzanja zaposlenja, odnosno radnog angažovanja. Poslodavac je dužan da zaposlenom invalidu obezbedi posao u skladu sa preostalom radnom sposobnošću. Ukoliko to nije moguće to lice je višak. M.R.B.

Objavljeno: 19.1.2021.

Izvor: POLITIKA – Ekonomija

Autor: M.R.B.