Ове године на јавним радовима посао за 4.000 незапослених

Mеђу мерама активне политике запошљавања, које ће и током ове године спроводити Национална служба за запошљавање, јесу јавни радови.
Јавни радови организоваће се у областима социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања животне средине и природе.

Фото: dnevnik.rs, ilustracija

Међу мерама активне политике запошљавања, које ће и током ове године спроводити Национална служба за запошљавање, јесу јавни радови.

Они се у локалним самоуправама организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и оних који су у стању социјалне потребе.

По плану за ову годину, јавни радови ће се организовати у оним општинама које припадају трећој и четвртој групи развијености и у девастираним подручјима. Планирано је да се ове године на јавним радовима упосли 3.000 незапослених, као и 1.030 незапослених лица с инвалидитетом.

Послодавац чији пројекат јавних радова буде одабран има обавезу да радно ангажује најмање пет лица која су радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација или с ниском квалификацијом, вишкак запослених и оних који посао траже дуже од 18 месеци.

Газда одобреног пројекта има обавезу да с незапосленим лицима закључи уговор о радном ангажовању на одређено време. Свота намењена за организовање јавних радове одређена је тако да исплата накнаде за обављен посао незапосленима који раде буде у висини од 22.000 динара месечно за пун фонд радних часова. Та зараде се увећава за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање.

Ове године, по Националном плану запошљавања, јавни радови организоваће се у областима социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања животне средине и природе. За особе с инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим јединицама локалне самоуправе, независно од степена развијености, и то у свим делатностима, укључујући и област културе. Важно је да на тим радовима морају бити ангажоване најмање три незапослене особе с инвалидитетом.

Право учествовања у организовању јавних радова имају органи Покрајине и општина, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.

Љ. Малешевић

Objavljeno: 19. 03. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Lj. Malešević