Saopštenje Svetskog saveza slepih povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Saopštenje Svetskog saveza slepih povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra 2018.

 

Saopštenje Svetskog saveza slepih povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra 2018.

Svakog 3. decembra, svet obeležava Dan osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja svesti o njihovim pravima i uticaja na njihovo uključivanje i ravnopravno učešće u sveukupnom razvoju. Ovogodišnja tema je: Osnaživanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje njihove uključenosti i ravnopravnosti.

Svetski savez slepih pridružuje se ovom obeležavanju i koristi priliku da utiče na vlade, razvojne partnere i agencije UN da, prilikom svojih planiranja, programskih zadataka, određivanja budžeta i sprovođenja politika obrate pažnju i na prava osoba sa invaliditetom. Slepi i slabovidi širom sveta i dalje se suočavaju sa značajnim izazovima, kao što su: nedostupno okruženje, i neinkluzivni obrazovni sistemi; uslovi za učenje uključujući udžbenike umnogome ostaju samo na pismu za videće, ne vodi se računa o njihovom štampanju na brajicu ili proizvodnji u uvećanoj štampi, audio ili elektronskom formatu. Postoji ograničen pristup asistivnoj tehnologiji, budući da su kompjuteri i čitači ekrana skupi za mnoge slepe osobe. Informacije o reproduktivnom zdravlju i pravima jedva da su dostupne slepim i slabovidim ženama i devojkama, pa one ostaju uskraćene za mogućnost vlastitog izbora. Diskriminacija i isključenost slepih prilikom zapošljavanja i dalje je izražena tamo gde politika i pravni okvir ne određuju sredstva za razumno prilagođavanje u cilju zadovoljavanja njihovih potreba. Konsistentni i pouzdani podaci o broju osoba sa oštećenjem vida zavise od procena, što ometa planiranje i određivanje sredstava.

Važno je naglasiti da su 174 zemlje rativikovale Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom i opredelile se da poštuju, promovišu i ispunjavaju prava koja su u njoj sadržana. Ova Konvencija je unapredila prava i dobrobit osoba oštećenog vida u sprovođenju agende o održivim ciljevima razvoja do 2030 i drugim međunarodnim okvirima kao što je Sendajski program za smanjenje rizika od katastrofa, Povelja o uključivanju osoba sa invaliditetom u humanitarne akcije, Nova urbana agenda i Akcioni program iz Adis Abebe o razvojnom finansiranju. Više od 190 zemalja-članica UN prepoznalo je potrebu promovisanja inkluzivnog razvoja obezbeđivanjem ravnopravnosti za sve, ne zapostavljajući nikoga. Ciljevi održivog razvoja su međunarodno opredeljenje koje su države prihvatile u cilju promovisanja inkluzivnog razvoja kroz čitav niz ciljeva kao što su Cilj 4 o inkluzivnom i kvalitetnom obrazovanju, Cilj 5 o rodnoj ravnopravnosti, Cilj 8 o radu i zapošljavanju, Cilj 10 o smanjenju društvenih nejednakosti, Cilj 11 o dostupnim gradovima i drugim mestima u kojima ljudi žive i Cilj 17 o indikatorima za pružanje statističkih podataka.

Zato Svetski savez slepih apeluje na države, razvojne partnere, agencije, UN i druge organizacije da utiču na veće zagovaranje i poštovanje prava osoba oštećenog vida kroz inkluziju i jednake mogućnosti. Pozivamo države da opredeljuju sredstva za tačne i pouzdane podatke, kako bi pomogle planiranju, razvoju politike i lobiranju; da promovišu dostupne pametne gradove tako što će obezbediti da javne površine budu dostupne za osobe ištećenog vida obezbeđivanjem taktilnih staza za pešake, zvučnih i brajičnih semafora, javnog prevoza sa zvučnim najavama, govornih liftova u zgradama i priznavanjem belog štapa kao pomagala za kretanje; da opremaju škole dostupnih nastavnim materijalom u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja za učenike oštećenog vida; da osnažuju žene i devojke oštećenog vida pružanjem informacija o pravima na seksualno i reproduktivno zdravlje u cilju poboljšanja njihovog života; da sarađuju sa kompanijama koje se bave tehnologijom, uključujući proizvođače računara i čitača ekrana u cilju obezbeđivanja da troškovi budu sufinansirani i cene ovih proizvoda dostupne osobama oštećenog vida. Pored toga, apelujemo na poslodavce i u privatnom i u državnom sektoru da promovišu inkluzivno zapošljavanje garantovanjem jednakih mogućnosti i obezbeđivanjem razumnih prilagođavanja, u cilju zadovoljavanja potreba slepih i slabovidih.

Osnovni princip u ciljevima održivog razvoja je: „Ne zapostavljajmo nikoga“. Ne možemo imati inkluziju i ravnopravnost ako se prava osoba sa invaliditetom ne zagovaraju i ne poštuju u razvojnim procesima. Apelujemo na države da poštuju položaj u kome se nalazimo i da naša prava zagovaraju i poštuju u procesima razvoja.

Svetski savez slepih je globalna organizacija koja predstavlja oko 285 miliona ljudi širom sveta koji su slepi ili slabovidi. Članovi su organizacije koje vode slepi ljudi i govore sami u svoje ime i organizacije za slepe, u preko 190 zemalja, kao i međunarodne organizacije koje rade u domenu oštećenja vida.

s engleskog preveo: Goran Pećanac

 

Izvor:

info@savezslepih.org.rs