„Parking Servis“: Invalidske parking karte za 2015. godinu

0

JKP ”Parking servis Kragujevac” je počeo sa izdavanjem invalidskih parking karti za 2015.godinu (od 5. do 31. januara 2015. godine). Stare invalidske parking karte će važiti do kraja januara.

JKP ”Parking servis Kragujevac” je počeo sa izdavanjem invalidskih parking karti za 2015.godinu (od 5. do 31. januara 2015. godine). Stare invalidske parking karte će važiti do kraja januara.

Osobe sa invaliditetom sa najmanje 80% telesnog oštećenja utvrđenog rešenjem nadležnog organa; lica sa 3. stepenom teškoća i prepreka u radu utvrđenim rešenjem nadležnog organa o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja; lica koja imaju svojstvo vojnog invalida ili civilnog invalida rata utvrđeno rešenjem nadležnog organa, kao i roditelji dece sa težim zdravstvenim problemima i smetnjama u razvoju utvrđenim rešenjem Komisije nadležne za procenu potreba za pružanjem dodatne podrške detetu i učeniku mogu opšta i posebna parkirališta koristiti besplatno, uz posedovanje odgovarajuće nalepnice koju izdaje JKP ”Parking servis Kragujevac”.

Povlašćeni korisnici uz podnet zahtev su dužni da dostave:

– popunjen zahtev za izdavanje povlašćene parking karte (nalepnice)

– fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom (original na uvid)

– fotokopiju lične karte vlasnika vozila (original na uvid)

– fotokopiju saobraćajne dozvole (original na uvid)

– polisu osiguranja na uvid

– dve fotografije osobe sa invaliditetom 3,5 x 3,5 cm

– Rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kojim se utvrđuje najmanje 80% telesnog oštećenja ili najmanje III stepen ili

– Rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja – lica sa 3. stepenom teškoća i prepreka u radu ili

– Rešenje Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne,zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku za decu sa smetnjama u razvoju sa težim zdravstvenim problemima i smetnjama u razvoju ili

– Rešenje nadležnog ministarstva odnosno nadležne gradske uprave u čijoj nadležnosti je oblast boračko invalidske zaštite za lica koja imaju svojstvo vojnog invalida ili civilnog invalida rata

– Potvrda nadležne gradske uprave da vlasnik vozila, odnosno osoba sa invaliditetom, nije ostvarila pravo na povlašćenu vožnju u javnom prevozu ili pravo na besplatan prevoz specijalizovanim kombi vozilom

– Uverenje o kućnoj zajednici i rešenje o priznavanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u slučaju da vozilo nije registrovano na osobu sa invaliditetom već na člana njegovog porodičnog domaćinstva).”

Izdavanje karata vrši se u prostorijama JKP ”Parking servis Kragujevac” u ulici Vojislava Kalanovića bb, radnim danima u vremenu od 07:30 do 15:00 časova.

Izvor: www.ikragujevac.com

Оставите одговор