Накнада за помоћ и негу другог лица 19.158 динара

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије коме је због природе и тежине повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба.

Foto: pixabay.com

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије коме је због природе и тежине повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба.

По Закону о пензијском и инвалидском осигурању, право, практично, имају само непокретни, слепи и они који без туђе помоћи не могу да се хране, облаче, нити крећу по кући, као и они који су на дијализи.

Када орган вештачења Фонда ПИО процени да здравствено стање може да се побољша, заказује се контролни преглед. Кориснику који се без оправданих разлога не одазове на заказани контролни преглед, исплата те накнаде се обуставља.

Накнада за негу и помоћ другог лица усклађена је од 1. јануара 2021. године 5,9 одсто и износи 19.158,21 динара. Та исплата није условљена висином других примања.


Накнада за телесно оштећење

Право на новчану накнаду за телесно оштећење имају осигураници код којих је, због повреде на раду или професионалног обољења, дошло до губитка или битнијег оштећења појединих органа или делова тела.

Висина новчане накнаде за телесно оштећење одређује се, у зависности од утврђеног процента телесног оштећења, од 30 одсто до 100 процената (о чему одлучује орган вештачења Фонда) од основа утврђеног прописима који су се примењивали до 9. априла 2003. године, и усклађује се на исти начин као и пензије.

Захтев за остваривање права на ту накнаду, с детаљима о потребној документацији, може се наћи на сајту Фонда ПИО, у менију Обрасци. Уз захтев, који се подноси надлежној филијали Фонда, достављају се документа као и за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, као и Извештај о повреди на раду. Осигураници и корисници пензије који имају стаж осигурања само у Републици Србији попуњавају образац с назнаком „филијала”, а они са стажом из иностранства образац с назнаком „дирекција”.

Накнада се може примати на текући рачун, на рачун установе у којој је корисник смештен, на девизни рачун у складу са споразумом о социјалном осигурању (ако корисник има пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.


Новчана накнада за помоћ и негу другог лица одређује се у висини износа усклађене новчане накнаде за помоћ и негу другог лица затечених корисника у Фонду запослених на дан 10. априла 2003. године и усклађује се на исти начин као и пензије.

Захтев за остваривање права на пуменуту накнаду, с детаљима о потребној документацији, може се наћи на сајту Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурње, у менију Обрасци. Уз попуњен и потписан захтев потребно је приложити медицинску документацију у оригиналу или овереној копији (овера се може урадити и у Фонду) о постојању потребе за помоћи и негом другог лица, доказ којим се потврђује идентитет (лична карта на увид или уверење о пребивалишту), „чек од пензије”, доказ о оствареном праву код другог органа, а када захтев подносе осигураници, уз наведено потребно је приложити и доказ о обавезном осигурању у оригиналу или овереној фото-копији, докази о стажу у иностранству и извештај о повреди на раду, односно професионалном обољењу ко је претрпео такву повреду или има професионално обољење.

Осигураници и корисници пензије који имају стаж осигурања само у Републици Србији попуњавају образац с назнаком „филијала”, а они са стажом из иностранства образац с назнаком „дирекција”.

Накнада се може примати на текући рачун, на рачун установе у којој је корисник смештен или преко овлашћеног лица. Лица која нису корисници пензије или осигураници, захтев за новчану накнаду за помоћ и негу другог лица подносе надлежном Центру за социјални рад.

Е. Д. Н.

Objavljeno: 25. 1. 2021.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: E. D. N.