Могућност за старосне пензионере: Право на поновно одређивање пензије

Питање које се често поствља је да ли пензионер може да користи пензију, а да и даље ради? Одговор је да након остваривања права корисници старосне и превремене старосне пензије могу несметано да раде.

Фото: Dnevnik.rs

Код корисника инвалидске пензије та могућност зависи пре свега од категорије претходног осигурања јер се професионалним војним лицима при остваривању права на инвалидску пензију утврђује неспособност само за професионалну војну службу, па они и из пензије могу да се баве свим другим занимањима, док остали корисници инвалидских пензија подлежу контролном прегледу у случају да уђу у осигурање. За кориснике породичне пензије закон је најрестриктивнији и дозвољава им само да обављају послове по основу уговора о делу или обављање привремених и повремених послова, уз услов да је износ накнаде коју породични пензионер остварује по тим основима на месечном нивоу нижи од најниже основице осигураника у осигурању запослених, која важи у време уплате доприноса. У свим другим случајевима исплата пензије се обуставља. У случају да је пензионер у осигурању у складу с наведеним критеријумима, за период рада у току коришћења пензије плаћају се доприноси за пензијско и инвалидско осигурање на исти начин и у истом износу као и да лице није корисник пензије.

Наравно, управо чињеница да се и за пензионере обавезно плаћају доприноси за пензијско и инвалидско осигурање значи да се и за све те нове периоде рада по било којем основу навршава стаж осигурања, који није узет у обзир при остваривању права на пензију. Имајући у виду природу права, Закон о пензијском и инвалидском осигурању даје могућност да се пензија поново одреди по престанку осигурања, у случају да је то ново осигурање трајало најмање годину. Та могућност доступна је само корисницима права на старосну пензију, док је корисници права на инвалидску пензију немају. Корисницима породичне пензије је право утврђено према навршеном стажу умрлог осигураника, тако да стаж осигурања који би они евентуално навршили у време коришћења пензије свакако ни не може бити од утицаја на висину пензије.


Обавезе иностраних пензионера

Значајно је напоменути и да корисници иностраних пензија који желе да се запосле или да обављају самосталну делатност у Србији имају обавезу да о томе обавесте надлежног носиоца осигурања у држави чију пензију користе. У таквим случајевима препоручује се корисницима да се с надлежном стручном службом носиоца осигурања чију пензију користе консултују у вези с тим да ли им запослење у Србији утиче на коришћење пензије из те државе. При томе је важно да детаљно објасне по којем основу улазе у осигурање (запослење, предузетничка радња, оснивање предузећа, уговор о делу…) јер поједини инострани прописи те категорије различито третирају. Наш фонд има обавезу да о осигурању након пензионисања обавести иностране носиоце осигурања, тако да о томе свакако треба водити рачуна да корисник не би дошао у ситуацију да мора да врати примљене иностране пензије.

Сарадња „Дневника” и ПИО фонда

У сарадњи Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и „Дневника” сваког понедељка у нашим новинама излазиће страна „Пензија плус”.

Објављиваћемо најактуелније теме, законске измене… Прочитаћете како до пензије, обрачун висине пензије, каква су права по међународним уговорима. Писаћемо о томе ко има право на породичну пензију, инвалидску, о праву на новчану накнаду за телесно оштећење, право на накнаду за помоћ и негу другом лицу.


При поновном одређивању пензије висина месечног износа се утврђује тако што се узима у обзир укупно навршен стаж. Дакле, једнако се третирају стаж и остварене зараде на основу којих је већ одређено право на пензију као и стаж и зараде остварене након пензионисања. Практично, нови износ пензије одређује се као да осигураник право остварује први пут. Управо из тог разлога могуће је и да нови износ пензије буде нижи и поред дужег укупног стажа, а што је специфично за случајеве када су доприноси након пензионисања плаћани на просечно ниже месечне зараде у односу на раније периоде. Такође, осигураници који су први пут остварили право као осигураници одређених категорија за које су законом прописани посебни прописи за пензионисање и одређивање висине пензије, након што нови стаж наврше по неком другом основу, више се не сматрају осигураницима из „повлашћених” категорија, па им се због изостанка повољнијег начина обрачуна висине пензије може обрачунати и нижи месечни износ пензије од оног који су већ користили, чак и у случају да су и након пензионисања остваривали зараде у рангу ранијих или више од њих.

Важно је нагласити да корисник пензије који поднесе захтев за поновно одређивање може, у случају да је нови износ пензије неповољнији, да одустане од таквог захтева након што буде обавештен да му је обрачунат нижи, неповољнији износ. Дакле, нема разлога за страх и оклевање код подношења захтева јер пензионер нема обавезу да користи нови износ уколико је он за њега неповољнији.    

М. Мирић

Objavljeno: 28.12.2020.

Izvor: www.dnevnik.rs