Finansiraće programe socijalne zaštite

OPŠTINA RASPISALA JAVNI POZIV

U toku je konkurs za dodelu para organizacijama i udruženjima grtađana za programe i projekte od javnog interesa za opštinu Sremski Karlovci u ovoj godini. Rok za prijavu je 25. mart, a lokalna samouprava je u tu svrhu izdvojila u budžetu 800.000 dinara.

Tim novcem opština će finansirati programe i projekte iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske i zaštite osoba sa invaliditetom, humanitarnih programa, zaštite životne sredine, društvene brige o deci, zadovoljenja potreba mladih, programa zaštite ljudskih prava i drugih kojima se zadovoljavaju javne potrebe.

Prijave mogu podneti organizacije i udruženja grtađana koja imaju sedište na terittoriji opštine ili obavljaju delatnost u Sremskim Karlovcima, a koja su registrovana do dana raspisivanja konkrsa i opravdala su novac dobijen iz budžeta opštine u ranijem periodu.

Za prijavljivanje je potrebno podneti popunjen jedinstveni obrazac, te foto-kopiju rešenja Agencije za privredne registre o registraciji udruženja, foto-kopiju OP obrasca, depo kartona broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, Statuta udruženja, te odluku nadležnog organa o usvajanju programa rada za tekuću godnu i opis programa ili projekta s finansijskim planom.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice opštine sremskikarlovci.rs ili neposredno u Odeljenju za društvene delatnosti.

Prijave na konkurs se podnose na pisarnici opštinske uprave ili poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Sremski Karlovci, Komisiji za dodelu sredsava za udruženja grđana, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u zatvorenoj koverti, uz napomenu „Javni konkurs za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima grtađana za sprovođenje programa ili projekata od javnog interesa na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2019. godini“.

Korisnici para su dužni da projekat za koji im je dodeljen novac realizuju do 31. decembra ove godine i da u roku od 20 dana od završetka programa ili projekta dostave izveštaj.

Objavljeno: 12. 03. 2019.

Izvor: DNEVNIK – Sremski Karlovci