Ротаријанци у Бечеју донирају за про­из­вод­њу тан­дем би­ци­кла

Ов­да­шњи Ро­та­ри клуб Ста­ри Бе­чеј се укљу­чио у ак­ци­ју и тим по­во­дом ор­га­ни­зу­је у суботу, од 18 са­ти ху­ма­ни­тар­но дру­же­ње ро­та­ри­ја­на­ца у двор­цу Бог­да­на Дун­ђер­ског.

Dnevnik.rs Foto: Bojan Biga

 

 

Бечеј: Ме­диј­ски еду­ка­тив­ни цен­тар у Бе­о­гра­ду и та­мо­шњи Ро­та­ри клуб по­кре­ну­ли су ла­не ак­ци­ју „Тан­дем“, ко­јом су за­по­че­ли стар­тап про­је­кат на­ме­њен сле­пи­ма. Ов­да­шњи Ро­та­ри клуб Ста­ри Бе­чеј се укљу­чио у ак­ци­ју и тим по­во­дом ор­га­ни­зу­је у суботу, од 18 са­ти ху­ма­ни­тар­но дру­же­ње ро­та­ри­ја­на­ца у двор­цу Бог­да­на Дун­ђер­ског.

До­ма­ћи­ни су припремили бо­гат про­грам у окви­ру ко­јег ће, из­ме­ђу оста­лог, би­ти из­ве­де­на и по­зо­ри­шна пред­ста­ва Бе­чеј­ца мр Зо­ра­на Су­бо­тич­ког „Од ра­ја до без­ње­ни­це“ о емо­тив­ној ве­зи пе­сни­ка Ла­зе Ко­сти­ћа и Лен­ке Дун­ђер­ски. У по­ну­ди је оби­ла­зак ер­ге­ле и мо­гућ­ност бес­плат­ног ја­ха­ња у прат­њи тре­не­ра, као и ро­ман­тич­на во­жња фи­ја­ке­ром по има­њу уз ко­ти­за­ци­ју од 1.000 ди­на­ра за че­ти­ри осо­бе. Би­ће и пре­зен­та­ци­ја с де­гу­ста­ци­јом екс­клу­зив­не ви­ља­мов­ке јед­ног од бе­чеј­ских ро­та­ри­ја­на­ца Сло­бо­да­на Ми­тро­ви­ћа, а сав при­ход од про­да­је иде у до­бро­твор­не свр­хе. На све­ча­ној ве­че­ри, уз прат­њу там­бу­ра­ша, би­ће сер­ви­ра­на је­ла ко­ја су се сво­је­вре­ме­но слу­жи­ла у двор­цу Бог­да­на Дун­ђер­ског.

„Сва при­ку­пље­на сред­ства на­ме­ње­на су на­шем сле­пом су­гра­ђа­ни­ну Бо­ја­ну Би­ги, ко­ји у окви­ру про­јек­та „Тан­дем“ тре­ба да по­кре­не про­из­вод­њу би­ци­ка­ла за во­жњу удво­је. За са­да већ има­мо де­сет до­ни­ра­них би­ци­ка­ла, а нов­ча­не до­на­ци­је ће би­ти уру­че­не на све­ча­ној ве­че­ри. Ина­че, чи­тав про­је­кат је у слу­жби по­мо­ћи сле­пи­ма и сла­бо­ви­дим мла­дим љу­ди­ма у ци­љу њи­хо­вог ефи­ка­сни­јег и пот­пу­ни­јег уклу­че­ња у жи­вот“, са­зна­ли смо од се­кре­та­ра Ро­та­ри клу­ба Ста­ри Бе­чеј Са­ње Ба­шић.

Текст и фото: В. Јан­ков

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: V. Jankov