žene sa invaliditetom

Usvojiti zakon o rodnoj ravnopravnosti

Vladavina prava.
Preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)
Komitet Ujedinjenih nacija pozvao je Srbiju da što pre usvoji Zakon o rodnoj ravnopravnosti, da suzbije antirodni diskurs i njegov uticaj na dostignuta prava žena, te da se odgovornije posveti eliminisanju nasilja nad ženama, posebno ženama iz ranjivih grupa.