Стонотенисерима са инвалидитетом 12 ме­да­ља

Ре­пре­зен­та­ци­ја Ср­би­је у кон­ку­рен­ци­ји сто­но­те­ни­се­ра са ин­ва­ли­ди­те­том за­бе­ле­ле­жи­ла је од­ли­чан ре­зул­тат на Свет­ском ку­пу у ру­мун­ском гра­ду Клуж у кон­ку­рен­ци­ји 120 так­ми­ча­ра из 28 зе­ма­ља.

Stoni tenis, Foto: Shutterstock

 

Ре­пре­зен­та­ци­ја Ср­би­је у кон­ку­рен­ци­ји сто­но­те­ни­се­ра са ин­ва­ли­ди­те­том за­бе­ле­ле­жи­ла је од­ли­чан ре­зул­тат на Свет­ском ку­пу у ру­мун­ском гра­ду Клуж у кон­ку­рен­ци­ји 120 так­ми­ча­ра из 28 зе­ма­ља.

Осво­је­но је 10 ме­да­ља у се­ни­ор­ској (шест по­је­ди­нач­но и че­ти­ри екип­но) и две у ју­ни­ор­ској у кон­ку­рен­ци­ји. По две злат­не осво­ји­ли су Бо­ри­сла­ва Пе­рић-Ран­ко­вић, Ми­тар Па­ли­ку­ћа и Дар­ко Ба­бић, а зла­то и сре­бро осво­ји­ли су На­да Ма­тић и Го­ран Пер­лић, док је Кри­сти­на Аран­чић осво­ји­ла сре­бр­ну и брон­за­ну ме­да­љу.

Ми­тар Па­ли­ку­ћа је осво­јио дру­го зла­то за­ре­дом на Свет­ском ку­пу, а у фи­на­лу у Ру­му­ни­ји са­вла­дао је Фран­цу­за Са­ван­теа. Дар­ко Ба­бић је у кла­си Т-3 осво­јио пр­во са­вла­дав­ши Дир­леу из Ру­му­ни­је, а у по­лу­фи­на­лу глав­ног фа­во­ри­та, По­ља­ка На­леп­ку. Го­ран Пер­лић је у кла­си Т-2 био дру­ги у по­је­ди­нач­ној кон­ку­рен­ци­ји, а у екип­ној је са Бо­ри­сом Сто­јиљ­ко­ви­ћем био пр­ви. Зла­то је у екип­ном де­лу так­ми­че­ња у кла­си Т-4 при­па­ло и Бо­ри­сла­ви Пе­рић-Ран­ко­вић и На­ди Ма­тић, а Кри­сти­на Аран­чић је у тан­де­му са Ита­ли­јан­ком Бру­не­ли осво­ји­ла сре­бр­ну ме­да­љу. Од­лич­ном ре­зул­та­ту до­при­нео је и и мла­ди Су­бо­ти­ча­нин, Лу­ка Ан­дра­шић, ко­ји је у ју­ни­ор­ској кон­ку­рен­ци­ји осво­јио две ме­да­ље.

„Оче­ки­ва­ли смо ова­кав успех. На­ши сто­но­те­ни­се­ри су би­ли фа­во­ри­ти у сво­јим ка­те­го­ри­ја­ма и ис­пу­ни­ли су оче­ки­ва­ња што је од­лич­но, јер се бо­до­ви и ко­е­фи­ци­јент Свет­ског ку­па у Ру­му­ни­ји са­би­ра­ју за Свет­ско пр­вен­ство и на­рав­но, за по­зи­ци­је на свет­ској ранг-ли­сти“, ре­као је се­лек­тор Злат­ко Ке­слер, а уз ње­га у Клу­жу су би­ли и тре­не­ри Ла­зар Кур­теш и Сла­ђа­на Кр­сма­но­вић.

Г. М.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: G. M.