Zaštitnik građana

Traktor, ljudožderi i socijalna zaštita

Širom sveta, ali nekako zabrinjavajuće često u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, osobe sa invaliditetom žrtve su masovnog lišenja poslovne sposobnosti (svojstvo pravnog subjektiviteta i slobodnog odlučivanja o/u sopstvenom životu) i smeštanja u ustanove zdravstvene i socijalne zaštite mimo svoje volje. Takva smeštanja najčešće su trajna (doživotna). Takođe, takva smeštanja uzroci su povrede gotovo svih osnovnih ljudskih prava, potpune objektivizacije i svođenja čoveka na broj kojim se upravlja, te osnov za brojne zloupotrebe.

Sudije i ne vide ljude koje proglašavaju nesposobnima

NAŠA PRIČA – Analiza sudskih presuda u slučajevima oduzimanja poslovne sposobnosti. Beograd – U Srbiji oko 3.000 građana godišnje ostane bez poslovne sposobnosti. Poslovna sposobnost se, nakon završetka sudskog postupka oduzima osobama sa invaliditetom, intelektualnim i mentalnim teškoćama i ta lica ostaju bez prava na brak i rađanje dece, zatim bez prava na rad i glasanje, ali i upravljanje sopstvenom imovinom,

Barijere na svakom koraku

Kruševac – Od 110 objekata ustanova i institucija u nadležnost Grada Kruševca, samo tri imaju sanitarni čvor prilagođen osobama sa invaliditetom, dok 40 objekata nema ni prilagođen pristup, pokazali su rezultati istraživanja koje je Služba za društvene delatnosti Grada Kruševca sprovela po preporuci Zaštitnika građana.