tandem bicikla

Ротаријанци у Бечеју донирају за про­из­вод­њу тан­дем би­ци­кла

Ов­да­шњи Ро­та­ри клуб Ста­ри Бе­чеј се укљу­чио у ак­ци­ју и тим по­во­дом ор­га­ни­зу­је у суботу, од 18 са­ти ху­ма­ни­тар­но дру­же­ње ро­та­ри­ја­на­ца у двор­цу Бог­да­на Дун­ђер­ског.